Regulamin

1. Wypożyczalnia wydaje sprzęt w pełni sprawny technicznie, czysty i nadający się do bezpośredniego użycia.


2. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić sprzęt w stanie niepogorszonym, czysty i poukładany.


3. W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprzętu do Wypożyczalni – Wypożyczający zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejne doby przedłużenia wypożyczenia – wg umówionych stawek dla wypożyczenia za każdy dzień.


4. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania.


5. Uszkodzone elementy wypożyczonego sprzętu oraz brakujące elementy sprzętu – wg wykazanych w dokumencie cen odtworzenia, obciążają Wypożyczającego.